ส ว น ธ ร ร ม


พุทธวจนะ
 
 
 

... "ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบที่เราถือด้วยฝ่ามือ กับใบที่บนต้น อย่างไหนจะมากกว่ากัน?"

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบ ที่พระผู้มีพระภาคทรงถือ ด้วยฝ่าพระหัตถ์ มีประมาณน้อย ที่บนต้นมากกว่า พระเจ้าข้า"้ ...

 

ปกิณณกะธรรม
 
 
 
... ปกิณณกะธรรม ที่นำออกแสดงในที่นี้ บางส่วน นำมาจากจดหมายธรรมะ ที่เคยเขียนและส่งเมล์ให้น้องๆ ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาฯ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

    ธรรมะที่ข้าพเจ้าแสดงนี้ เขียนขึ้นจากความรู้ การศึกษา ประสบการณ์ ของตน ซึ่งเป็นความรู้ การศึกษา และประสบการณ์ที่มีประมาณน้อย มิอาจเทียบได้ กับสัตบุรุษผู้มีีปัญญาทั้งหลาย ...

 

ธรรมรำพึง
 
 
 
... สิ่งใดๆ ที่เราเคยรู้ เคยจำได้ เคยเข้าใจ เคยรู้โดยความเป็นกลุ่มก้อน... จากนั้นเราทบทวนความรู้นั้น เรียบเรียงเป็นถ้อยคำ เพื่อออกแสดง การเรียบเรียงนี้นั้น เคลื่อนไหวผ่านจิตใจ เป็นธรรมารมณ์ อันเกิดขึ้นต่อเนื่อง ผุดขึ้นจากสัญญาขันธ์ และร้อยเรียงด้วยสังขารขันธ์ การทบทวนร้อยเรียงนี้แล ข้าพเจ้าเรียกว่า "ธรรมรำพึง" ...