ปกิณณกะธรรม

 

 

     ปกิณณกะธรรม ที่นำออกแสดงในที่นี้ บางส่วน นำมาจากจดหมายธรรมะ ที่เคยเขียนและส่งเมล์ให้น้องๆ ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาฯ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

     ธรรมะที่ข้าพเจ้าแสดงนี้ เขียนขึ้นจากความรู้ การศึกษา ประสบการณ์ ของตน ซึ่งเป็นความรู้ การศึกษา และประสบการณ์ที่มีประมาณน้อย มิอาจเทียบได้กับสัตบุรุษผู้มีีปัญญาทั้งหลาย

     ทว่า ข้าพเจ้าหวังว่า ผู้ใคร่ศึกษาธรรมะ จักได้ประโยชน์บ้าง ไม่มาก ก็น้อย

 

สมบัติ
ศรีสิงห์