ล า น ลั บ แ ล


       ลานลับแล .... มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ ซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน สิ่งลี้ลับต่างๆ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ในขณะที่อยากเห็น ข้าพเจ้าจึงเรียกว่า “ลับแล”

       ลานลับแล เป็นเพียงเรื่องเล่า... มิได้มีวัตถุประสงค์จะให้ใครเชื่อ... ขอให้ผู้อ่าน อ่านเพียงเพื่อประดับความรู้ก็พอ

 

เรื่องลับแล
 
 
 

 

แดนลับแล
 
 
 

 

เมืองนิมิต